Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

 

بخشهاي پژوهشي » مديريت سيستمهاي حمل و نقل 

اهداف

  • شناسايي و تهيه طرح سامانه‌هاي مختلف مديريت (بهره‌برداري و نگهداري زيرساختهاي حمل و نقل، مديريت سازمان، مديريت بحران و ... )
  • ارزيابي كيفيت و كميت امور حمل و نقل برنامه‌ريزي شده در بخش حمل و نقل و ارائه بازخوردهاي مناسب جهت بهبود و بازنگري امور
  • نظارت بر امور حمل و نقل و طراحي و هدايت فرايندها با كمك فناوريهاي جديد، جهت ارتقاء بهره‌وري و سطح خدمات
  • برنامه‌ريزي جهت برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلند مدت امور حمل و نقل در تدوين صحيح و هماهنگي عرضه و تقاضا در زيربخشهاي مختلف حمل و نقل

نيروي انساني

نام و نام خانوادگيسمتشماره داخليرزومهعكس
حميد رضا بهراميانرئيس309رزومه
بابک فرهنگ مقدمهيات علمي330رزومه
رسول جواديانكارشناس پژوهشي208رزومه


كاربر گرامي جهت ارتباط با رئيس بخش مي توانيد از طريق فرم ذيل اقدام فرماييد.

نام و نام خانوادگي
تلفن
پست الكترونيكي
توضيحات

طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي

طرحپروژهوضعيت
برنامه ريزي ، ارزيابي و لجستيک در حمل و نقل طراحي ساختار مطلوب مديريت زنجيره تأمين صنعت حمل و نقل ريلي ايرانجاري
برنامه ريزي ، ارزيابي و لجستيک در حمل و نقل تعيين ضوابط احداث و مديريت شهرك‌هاي حمل ونقلدفاع شده
برنامه ريزي ، ارزيابي و لجستيک در حمل و نقل تعيين الزامات احداث بنادر خشك در كشورجاري
برنامه ريزي ، ارزيابي و لجستيک در حمل و نقل مطالعات فاز اول پروژه طراحي و پياده سازي نظام جامع مديريت تكنولوژي در وزارت راه و ترابري خاتمه يافته
برنامه ريزي تحقيقاتبررسي گزارش برنامه راهبردي حمل و نقل امريكا و تدوين متدولوژي پرسشگري براي استخراج محورهاي اولويت دار پژوهشي وزارت راه و ترابرياتمام يافته
برنامه ريزي تحقيقاتتعيين طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز بخش صنعت حمل و نقل هوايي و تدوين راهكارهاي اجراييخاتمه يافته
برنامه ريزي تحقيقاتتدوين برنامه جامع تحقيقاتي و پژوهشي حمل و نقل در ايرانخاتمه يافته
برنامه ريزي تحقيقات شرح خدمات كلي و تفصيلي مطالعات طرح جامع حمل و نقل كشور اتمام يافته
برنامه ريزي تحقيقاتتعيين طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز بخش صنعت حمل و نقل دريايي و تدوين راهكارهاي اجرايي اتمام يافته
برنامه ريزي سيستم ها و تسهيلاتساماندهي جذب و جابجايي مسافردر حمل و نقل همگاني جاده اي كشور وارائه راهكار مناسباتمام يافته
برنامه ريزي سيستم ها و تسهيلاتارزيابي روشهاي مديريت تقاضاي سفر و بار در سامانه‌‌هاي حمل و نقل برون شهري و ارائه الگوي مناسب ايراناتمام يافته
برنامه ريزي سيستم ها و تسهيلاتساماندهي عمليات حمل ونقل زميني كالا در پايانه هاي بندري كشورخاتمه يافته
جمع آوري داده ها، مد لسازي و كاربرد فنآوري اطلاعاتتدوين راهكارهاي به كارگيري تجارت الكترونيك در صنعت حمل و نقل كشوراتمام يافته
جمع آوري داده ها، مد لسازي و كاربرد فنآوري اطلاعاتمطالعات طرح جامع سامانه اطلاعات جغرافيايي ( GIS) وزارت راه و ترابري اتمام يافته
جمع آوري داده ها، مد لسازي و كاربرد فنآوري اطلاعاتطراحي نظام جامع اطلاع رساني وزارت راه و ترابرياتمام يافته
جمع آوري داده ها، مد لسازي و كاربرد فنآوري اطلاعاتشرح مطالعات اوليه امكان سنجي تحليل ظرفيت، همسنگ و سرعت متوسط در انواع مختلف راههاي برون شهرياتمام يافته
درون گروهي مديريت سيستمهابررسي راهكارهاي بهبود مديريت بهره برداري و ترافيكي ايستگاههاي راه آهنخاتمه يافته
سامانه مديريت ناوگان و تجهيزات حمل و نقل تهيه دستورالعمل و سامانه مراقبت وضعيت ماشين آلات راهداري و راهسازياتمام يافته
سامانه مديريت ناوگان و تجهيزات حمل و نقل بررسي روشهاي مناسب، جهت تأمين خدمات تعميرو نگهداري ماشين‌آلات راهداري وراهسازياتمام يافته
سامانه مديريت ناوگان و تجهيزات حمل و نقل طراحي و ساخت سيستم نمونه ثبت و ذخيره ماشين آلات در جهت آناليز وضعيت و نظارت بر كاركرد آنها اتمام يافته
سامانه مديريت ناوگان و تجهيزات حمل و نقل تدوين روشهاي بهبود شاخص بهره وري ماشين الات از طريق اجراي برنامه CMاتمام يافته
سامانه مديريت نگهداري زير ساختهاي حمل و نقل تدوين سيستم يكپارچه مديريت زيرساختهاي حمل و نقل ريلياتمام يافته
سامانه مديريت نگهداري زير ساختهاي حمل و نقل تهيه و تدوين دستور العملها و فهرست بهاي تعمير و نگهداري ابنيه فني راه آهن اتمام يافته
سامانه مديريت نگهداري زير ساختهاي حمل و نقل تدوين مشخصات فني عمومي خدمات راهداري كشور اتمام يافته
سامانه مديريت نگهداري زير ساختهاي حمل و نقل انجام تحقيق و عيب يابي ماشين آلات از طريق مطالعه و انجام آزمايشات آناليز روغن كليه ماشين آلات وزارت انتقال يافته
سامانه مديريت نگهداري زير ساختهاي حمل و نقل مطالعات پياده سازي سامانه مديريت تونلهاي راه و راه آهناتمام يافته
سامانه مديريت نگهداري زير ساختهاي حمل و نقل بررسي تجربيات كشورهاي موفق در زمينه پياده سازي نرم افزار HDM4اتمام يافته
سامانه مديريت نگهداري زير ساختهاي حمل و نقل شناخت وضع موجود سامانه مديريت خطوط راه آهن و فر ايند پياده سازي آن در ايراناتمام يافته
سامانه مديريت نگهداري زير ساختهاي حمل و نقل طرح بررسي سامانه هاي مديريت نگهداري روسازي فرودگاهها و تهيه سامانه مناسب براي فرودگاههاي كشوراتمام يافته
سامانه مديريت نگهداري زير ساختهاي حمل و نقل تهيه فهرست بهاي تعمير و نگهداري خطوط راه‌آهنخاتمه يافته
سامانه مديريت نگهداري زير ساختهاي حمل و نقل تدوين چهارچوب سامانه مديريت روسازي راههاي ايرانخاتمه يافته
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل تدوين راهنماي ITS ايران و پيشنهاد برنامه هاي تحقيقاتي آينده كشور در زمينه ITSاتمام يافته
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل تدوين راهبرد بكارگيري سامانه‌هاي هوشمند حمل‌ونقل(ITS) جاده‌اي در ايراناتمام يافته
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل امكان سنجي استفاده از سامانه هاي هوشمند در مديريت ترافيك راههاي برون شهري ايرانخاتمه يافته
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل تدوين دستورالعمل طراحي شبكه انتقال اطلاعات و تامين انرژي مورد نياز تجهيزات ITSاتمام يافته
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص و ثبت سرعت وسايل نقليه با استفاده از پردازش تصويرخاتمه يافته
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل ارزيابي فني و اقتصادي خريد خدمات در مقايسه با خريد تجهيزات ITS در جاده‌هاي كشورفسخ شده
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل مطالعات مفهومي ITS در حمل و نقل دريايياتمام يافته
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل دستورالعمل بكارگيري سامانه هاي كنترل سرعت هوشمند ( ITS) در جاده هااتمام يافته
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل نياز سنجي و امکان سنجي به کارگيري تجهيزات ITS در شناورها و بنادر کشوراتمام يافته
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل شناسايي اولويتها و استانداردهاي اجباري ITS در شيوه هاي مختلف حمل و نقل در سطح بين المللياتمام يافته
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل ارائه راهكارهاي ايجادشركتهاي خصوصي وتعاوني توليد، نصب ونگهداري تجهيزات ITS با هدف اشتغالزايياتمام يافته
سامانه هاي هوشمند حمل و نقل تدوين دستورالعمل به كار گيري سيستمهاي نظارت تصويري در جاده ها در هماهنگي با ساير اجزاي ITSاتمام يافته
ضوابط و مقررات قانونيمطالعات مقدماتي قانون جامع حمل و نقل جاده اي و ريلي ايرانخاتمه يافته
ضوابط و مقررات قانونيبازنگري و پيشنهاد اصلاح ضوابط تاسيس شركتهاي حمل و نقل داخلي و بين المللي كالا و مسافراتمام يافته
ضوابط و مقررات قانونيجمع آوري ، تنسيق و تنقيح قوانين و مقررات بخش حمل و نقل اتمام يافته
ضوابط و مقررات قانونيطراحي نظام نظارت و ارزيابي زيربخشهاي وزارت راه و ترابرياتمام يافته
طرح بررسي و ارزيابي نظام فني و اجرايي پروژه هاي ساخت وزارت راه و ترابري و ارائه راهكار براي ارتقاءطراحي سامانه جامع مديريت پروژه ها و ارزيابي ميزان استقرار اين سيستم در پروژه هاي ساخت راه ، راه آهن و آزادراه شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشوراتمام يافته
طرح بررسي و ارزيابي نظام فني و اجرايي پروژه هاي ساخت وزارت راه و ترابري و ارائه راهكار براي ارتقاءارائه طرح اجرايي براي افزايش انگيزش نيروي انساني دست اندركار پروژه هاي ساخت راهها، آزادراهها و راه آهناتمام يافته
طرح بررسي و ارزيابي نظام فني و اجرايي پروژه هاي ساخت وزارت راه و ترابري و ارائه راهكار براي ارتقاءراهنماي انتخاب قراردادهاي مشاركت در اجراي پروژه‌هاي ساخت راه، راه‌آهن و آزادراه شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشوراتمام يافته
طرح بررسي و ارزيابي نظام فني و اجرايي پروژه هاي ساخت وزارت راه و ترابري و ارائه راهكار براي ارتقاءراهنماي ارائه روش بهينه انتخاب نوع قراردادها در پروژه هاي ساخت راه، راه آهن و آزاد راه شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشوراتمام يافته
طرح بررسي و ارزيابي نظام فني و اجرايي پروژه هاي ساخت وزارت راه و ترابري و ارائه راهكار براي ارتقاءرويه‌هاي تأمين مالي پروژه‌هاي ساخت آزاد راه و راه‌آهن شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشوراتمام يافته
طرح بررسي و ارزيابي نظام فني و اجرايي پروژه هاي ساخت وزارت راه و ترابري و ارائه راهكار براي ارتقاءارائه راهكارهاي اجرايي جهت كاهش زمان پروژه‌هاي ساخت راه و راه‌آهن و آزاد راه شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشوراتمام يافته
طرح مديريت بهره برداري و عملكرد حمل و نقل TOMمهندسي مجدد فرآيند كاري معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقلخاتمه يافته
طرح مديريت بهره برداري و عملكرد حمل و نقل TOMتهيه نرم افزار واژه ياب جامع حمل و نقلخاتمه يافته
طرح مديريت بهره برداري و عملكرد حمل و نقل TOMبررسي ميزان مجاز افت بار و تدوين استانداردهاي مشخص به منظور بهينه سازي بهره‌برداري از شبكه حمل‌ونقلخاتمه يافته
طرح مديريت بهره برداري و عملكرد حمل و نقل TOMمطالعات جامع ساختار سلسله مراتبي و موضوعي تحقيقات در زمينه مديريت و برنامه ريزي حمل و نقل جاده اي اتمام يافته
طرح مديريت بهره برداري و عملكرد حمل و نقل TOMارائه طرح مديريت يكپارچه اطلاعات آماري حمل و نقلاتمام يافته
طرح مديريت بهره برداري و عملكرد حمل و نقل TOMطراحي و تدوين نظام نامه مديريت فناوري و دستورالعمل هاي مربوطه در وزارت راه و ترابرياتمام يافته
طرح مديريت بهره برداري و عملكرد حمل و نقل TOMدستورالعمل تخليه،حمل و بارگيري مواد فاسد شدني در جاده هاي كشوراتمام يافته
طرح مديريت بهره برداري و عملكرد حمل و نقل TOMبررسي الگوهاي حمل و نقل تركيبي و ارائه الگوي مناسب براي كشورخاتمه يافته
مهندسي ارزشمديريت طرح پروژه پياده سازي مهندسي ارزش در وزارت راه و ترابرياتمام يافته
مهندسي ارزشمديريت و اجراي فرآيندهاي فرهنگ سازي مديريت دانشخاتمه يافته
مهندسي ارزشآماده سازي خروجي هاي پروژه مهندسي ارزش(ماورا) جهت چاپاتمام يافته
مهندسي ارزشطرح پياده سازي مهندسي ارزش در وزارت راه و ترابرياتمام يافته
مهندسي ارزشمطالعات مهندسي ارزش تونل تنگ سعادت شهر اتمام يافته
نگهداري، بهره برداري و كنترلبازنگري مقررات سير و حركت موجود راه آهن كشور و تكميل آنخاتمه يافته
نگهداري، بهره برداري و كنترلمديريت جريان ترافيك هوايياتمام يافته
نگهداري، بهره برداري و كنترلاجراي پرواز آزاد(Free Flight)با در نظر گرفتن كليه نقاط ضعف و قوتاتمام يافته

جهت اطلاع از جزئيات پروژه هاي پژوهشي به نشاني http://www.cpm.rahiran.ir مراجعه فرماييد، و همچنين جهت دانلود گزارش پروژه هاي تحقيقاتي چاپ شده اينجا را كليك نماييد.آخرين بروز رساني: ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
744857

Skip Navigation Links

Copyright TRI, [Iran-Tehran] All right reserved. ---- Developed By ICT